Annonce
Urban farming er en af idéerne i helhedsplanen, som skal være med til at skabe et mere attraktivt byrum i Viby. Til venstre ses en visualisering lavet af arkitektfirmaet Sleth. Foto: Helhedsplanen "Bedre by i Viby".
Viby-StavtrupLIV

Grøn allé, urban farming og færre biler: Her er fremtidens Viby

Med en ny helhedsplan for Viby har Aarhus Kommune taget de lange briller på og givet deres bud på, hvordan området omkring Skanderborgvej og Viby Torv skal se ud i fremtiden. Det indebærer et hyggeligt landsbytorv, urban farming på byens tage og færre susende biler.

Viby trænger til et ansigtsløft.

Det er byrådet i Aarhus Kommune enige om, og med en såkaldt helhedsplan under navnet "Bedre by i Viby" har lokalpolitikerne lagt rammerne for, hvordan områderne langs Skanderborgvej på strækket fra Marselis Boulevard til Øllegårds Allé skal udvikle sig i fremtiden.

Planen besvarer spørgsmål som: Hvor højt må der bygges? Hvordan kan Viby Torv blive et centralt og hyggeligt mødested? Og hvordan mindsker vi trafikken i centrum af Viby, hvor der i dag suser biler langs Skanderborgvej døgnet rundt?

I forbindelse med udarbejdelsen af helhedsplanen har der været afholdt workshops med borgere, fællesråd, grundejerforeninger og Viby Kirke, som alle er kommet med inspiration og indspark til planen.

Viby Fællesrådet har været inddraget i arbejdet med planen fra dag ét, fortæller formand Hans Peter Mehlsen, som på de store linjer er godt tilfreds med den endelige plan.

- Overordnet set er det positivt, at man nu forsøger at give Viby en form for profil og forholder sig til, hvordan Viby skal se ud på sigt, siger han.

Hvad er en helhedsplan?

- En helhedsplan er en plan for et område, der kan arbejde med alt fra arkitektur og fysisk omdannelse til tryghed og beboersammensætning.

- Helhedsplanen sætter de overordnede fysiske rammer for udviklingen i et område, udpeger en række strategier og skitserer, hvad der skal sætte udviklingen i gang.

- Når der i fremtiden udarbejdes en ny lokalplan for et område, skal den læne sig op af strategierne i helhedsplanen.

Kilde: Aarhus Kommune, Hans Peter Mehlsen 

Helhedsplanen er opdelt i fem strategier, som skal udstikke de store linjer for, hvordan Viby skal se ud og udvikle sig i fremtiden.

Blandede boligtyper og flere mødesteder

Den første strategi er døbt "Den favnende bydel" og indebærer, at Viby fortsat skal være en blandet bydel for alle på tværs af aldre og velstand. Fællesskabet og sammenholdet i Viby skal styrkes gennem flere mødesteder, kulturaktiviteter og mulighed for at dyrke idræt.

Det indebærer blandt andet:

 • Der skal sikres en blandet beboersammensætning i Viby ved at udbyde mere varierede boligtyper. Det kan ske ved at opføre nye private boliger i områder, hvor der i dag udelukkende er almene boliger - og omvendt. Derudover kan der bygges rækkehuse og nye lejlighedstyper.
 • Der skal sikres plads til kulturaktiviteter som medborgerhuse, lokalcentre, spille- og øvelokaler til musik og teater, klubfaciliteter eller lignende. 
 • Der kan skabes flere udendørs mødesteder i Viby ved at udnytte tage og facader på bygninger til for eksempel klatrevægge, sport- og streetmiljøer og skaterramper.
 • På tage eller i grønne områder kan urban farming, urban gardens, bistader, insekthoteller og lignende agere mødesteder.
 • Muligheden for at udbygge halkapaciteten enten på nye arealer eller ved eksisterende idrætsanlæg skal undersøges. En konkret mulighed er at etablere en idrætshal på Bøgeskov Idrætsanlæg, ligesom muligheden for at opgradere med en ny sports- og multihal på Viby Idrætspark kan undersøges.
 • Der skal placeres mindst fem nye daginstitutioner langs Skanderborgvej.

Landsbytorv og højde på bygninger

Den anden strategi i helhedsplanen handler om arkitektur og byliv og forholder sig til, hvordan nye byggerier langs Skanderborgvej skal skabe et attraktivt og levende bymiljø i Viby.

Det indebærer blandt andet:

 • Arealerne syd for Skanderborgvej ved Viby Torv skal fremhæves, og der skal etableres et reelt landsbytorv.
 • I Viby C må nye byggeprojekter maksimalt være 4-6 etager. I enkelte særlige tilfælde kan der dog punktvist bygges højere, forudsat en "høj arkitektonisk, bymæssig og indholdsmæssig kvalitet".
 • Langs Skanderborgvej må nye byggeprojekter maksimalt være i 3-4 etager. Ved Mega Syd, det tidligere Jyllands-Posten, ved Øllegårdsvej og mod Marselis Boulevard kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til 1-2 etager mere.
 • Nye byggerier skal forholde sig til, hvordan de omkringliggende omgivelser ser ud.

Viby Fællesråd kæmper for at undgå, at der bliver bygget højere en 3-4 etager i Viby, og derfor ærgrer det formand Hans Peter Mehlsen, at nye byggerier potentielt kan blive 4-6 etager eller højere.

- Det er en træls dispensationsmulighed, fordi helhedsplanen dermed giver mulighed for at bygge højere, end vi i fællesrådet synes er okay, siger han.

Illustrationen viser, hvor højt der ifølge helhedsplanen kan bygges i fremtiden. Foto: Aarhus Kommune 

Trafikken skal aflastes

Den tredje strategi "Fra vej til gade" handler om trafikken i Viby. Viby Torv er et af Aarhus’ mest benyttede knudepunkter for offentlig bustrafik med cirka 7.500 daglige passagerer. Viby Torvs funktion som knudepunkt for kollektiv trafik skal derfor styrkes.

Derudover indebærer planen, at:

 • Der skal etableres motorvejsramper fra Ormslevvej/Ravnsbjergvej til Aarhus Syd Motorvejen for at afhjælpe trafikstigninger på Viby Ringvej, Viby Torv og Skanderborgvej.
 • På Skanderborgvej skal der etableres en højklasset kollektiv transportform - Letbane eller såkaldte BRT-busser.
 • Fra Viby Torv til Kongsvang Station skal antallet af vejbaner reduceres fra 4 til 2.
 • Hastigheden på bygaden fra Viby Torv til Marselis Boulevard reduceres fra 60 km/t til 50 km/t. Hastigheden på ankomstvejen fra Ringvej Syd til Viby Torv reduceres fra 70 km/t til 50 km/t. Hastigheden på ankomstvejen ad Viby Ringvej til Viby Torv reduceres fra 70 km/t til 50 km/t.
Helhedsplanen lægger op til, at hastigheden til og fra Viby Torv skal nedsættes. Foto: Kim Haugaard

Ifølge Hans Peter Mehlsen fra Viby Fællesråd er Viby i "uhørt grad" belastet af trafikale udfordringer.

- De trafikale udfordringer skal løses overordnet. Det nytter ikke noget at lave nogle hurtige løsninger og ikke tænke hele Vibys trafikudfordring igennem, siger han og fortsætter:

- Jeg synes personligt, at det er en genial idé at gøre Skanderborgvej fra Kongsvang St. til Viby Torv smallere fra fire til to spor. Det fordrer dog, at man får et højklasset kollektivt trafiksystem op at køre, og at folk vil bruge det.

- Andre - specielt erhvervslivet - synes, at det er en dårlig idé at gøre vejen smallere, fordi det vil gå ud over folks mulighed for at komme ind til Viby C og handle, siger han.

Formålet med at etablere motorvejsramper ved Ravnsbjergvej/Ormslevsvej er blandt andet at mindske trafikken omkring Viby Torv.

- Hvis vi flytter muligheden for at komme på motorvejen lidt længere ud til Ravnsbjergvej, mener nogle, at det vil aflaste en del af trafikken omkring Viby Torv. Det tror jeg personligt, er rigtigt. Spørgsmålet er, hvad ramperne kommer til at betyde for dem, der bor i området ved Ravnsbjergvej særligt i forhold til støj, siger Hans Peter Mehlsen.

Bedre forhold for cyklister

Den fjerde strategi i helhedsplanen "Tryg og tilgængelig" handler om, at det skal være trygt at færdes langs Skanderborgvej som cyklist og gående og krydse vejene omkring Viby Torv.

Det indebærer blandt andet:

 • Stoppesteder og stationer skal være godt oplyste og indeholde de nødvendige faciliteter for ophold, cykelparkering m.m.
 • Der skal etableres flere sikre krydsningspunkter og forbindelser over Skanderborgvej og Viby Ringvej.
 • Området omkring Viby Torv skal indrettes med blik for cyklister og gående og understøtte alle trafikanters behov for at krydse vejene – eventuelt med en broforbindelse fra taget af Viby Centret over Viby Ringvej.
En broforbindelse fra taget af Viby Centret over Viby Ringvej er et af forslagene til, hvordan forholdene for cyklister og gående kan forbedres omkring Viby Torv. Foto: Kim Haugaard

Allé med vejtræer

Den femte og sidste strategi "Vand og natur i Viby" handler om håndteringen af stadig større regnvandsmængder, og hvordan indbydende grønne områder skal være med til at skabe kvaliteter i bymiljøerne omkring Skanderborgvej.

Det indebærer blandt andet:

 • Skanderborgvej skal genskabes som en allé med vejtræer.
 • Den grønne korridor fra Brabrand Sø over Viby Idrætspark og Viby Torv til Marselisskovene, Aarhus Bugten og City skal tydeliggøres og styrkes for cyklister og gående.
 • Regnvand skal udnyttes som en rekreativ ressource i byudviklingen.
 • Det skal sikres, at de store regnmængder ved skybrud ledes hen, hvor vandet ikke gør skade.

Læs den fulde helhedsplan "Bedre by i Viby" her.

Få overblik her
Viby-StavtrupLIV

Michael fra Viby har fundet et godt udsigtspunkt over byen - og håber, at politikerne vil gøre noget ved trafikken i dette årti

Viby-StavtrupLIV

Store mængder regnvand løber igennem Viby - og det skal et nyt, grønt område med søer og gåruter være med til at løse

Viby-StavtrupLIV

Flere boliger, flere biler: Sådan vil kommunen undgå fremtidigt trafikkaos ved Jyllands-Posten

Viby-StavtrupLIV

Skolebygning solgt, anholdelser i Stavtrup og fejring af frivillige: Det skal du også vide fra ugen, der gik

Viby-StavtrupLIV

Flere ladepladser til elbiler er på vej til Viby

Viby-StavtrupLIV

Vandrutsjebane, Dino World og skumbad i Lego: Elever fra Stavtrup har bygget deres bedste idéer til den nye multihal

Viby-StavtrupLIV

Beboerne på Viby Bakke får Vårkjærparken som nabo: Sådan skal de to områder forbindes

Viby-StavtrupLIV

500 boliger, grønne områder og etagebyggeri i op til seks etager planlægges ved Jyllands-Postens tidligere hovedsæde

Nyhedsbrev

Nyt grønt område med regnvandssøer på vej til Viby

Jeg tror ikke, at jeg fornærmer nogen ved at påstå, at der ikke er en overflod af grønne åndehuller i Viby.

Nyhedsbrev

Giver boligerne ved Jyllands-Posten trafikkaos?

Lige for tiden kører jeg hver morgen min datter i vuggestue i bil. Det er absolut ikke et ønskescenarie, men nærmere et nødvendigt onde for at få hverdagslogistikken til at gå op.

Nyhedsbrev

Jyllands-Posten bliver til boligområde - her er den store plan

Hver gang jeg cykler eller kører langs Skanderborgvej op ad Ravnsbjerg Bakke, kan jeg ikke lade være med lige at kaste et blik over på Jyllands-Postens gule murstensbygning på højre hånd, som ligger der - tronende - på toppen af bakken.

Viby-StavtrupLIV

I kan ikke leve af velvilje og hindbærsnitter alene – det kan vi heller ikke

Viby-StavtrupLIV

Mangel på idrætsfaciliteter: Viby IF må tage gymnastiksale og skolehaller i brug - og skrive unge på venteliste til at spille basket

Viby-StavtrupLIV

Skoler i Viby og Stavtrup får penge til ekstra toiletrengøring

Viby-StavtrupLIV

Ingen cykelsti på Ormslevvej lige foreløbigt: Det ville være som at smide penge ud ad vinduet at grave vejen op nu

Viby-StavtrupLIV

Trafikerede veje gør det sårbart for elever på Viby Skole og Højvangskolen at cykle om morgenen – nu skal mulige løsninger undersøges

Viby-StavtrupLIV

Lokale ejendomsmæglere: Disse boliger er der rift om i Viby og Stavtrup

Viby-StavtrupLIV

Har du larmende biler uden for din dør? Nu skal støjen fra indfaldsveje og villaveje kortlægges

Viby-StavtrupLIV

Har du undret dig over, hvorfor kirker i Viby lyser grønt? Her er forklaringen